Thực hiện theo Công văn số 1618/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 27/5/2020; Kế hoạch số 362/KHLT TTBCĐDS-GDĐT của Trung tâm BCĐCTDS-KHHGĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo ...